فعالیت شرکت سیمرغ عصر تجارت بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای از وزارت صنعت،معدن و تجارت می باشد و شرکت بازاریابان ایرانیان زمین هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.

محتوا

فعالیت شرکت سیمرغ عصر تجارت بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای از وزارت صنعت،معدن و تجارت می باشد و شرکت سیمرغ عصر تجارت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.