• اسپری زعفران

 

فعالیت شرکت سیمرغ عصر تجارت بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای می باشد و شرکت سیمرغ عصر تجارت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.